Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Начева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Н
Начева, М. авт, 1987. Списание Наше ржеч на седемдесет години. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(6), с-ци96–97.
Начева, М. авт, 1989. Международен симпозиум Модели на значението във Варна. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци86–88.
Начева, М. авт, 1988. Семантично-функционална характеристика на глагола имам ‘habere’ (върху материал от българския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), с-ци59–68.
Subscribe to Синдикирай