Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Москов  [Clear All Filters]
Статия в списание
Москов, М. авт, 1981. Българо-тюркски езикови контакти (езикови остатъци, състояние, проблеми). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци80–104.
Москов, М. авт, 1987. Прабългарски рунически знак IYI за теонима Тангра. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(1), с-ци15–22.
Москов, М. авт, 1983. Прабългарски рунически надпис. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), с-ци35–46.
Москов, М. авт, 1997. Същност на борбата за чистотата на езика. Българска реч, 3(3–4), с-ци49–52.
Subscribe to Синдикирай