Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Московска  [Clear All Filters]
Статия в списание
Московска, М. авт, 1982. Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци85–88.
Московска, М. авт, 1986. Анализ и оценка на лексикални грешки при обучението на българи по английски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци23–30.
Subscribe to Синдикирай