Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Мишева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Мишева, А. авт, 1978. Сегментация на речевия поток. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци12–20.
К
Мишева, А. авт, 1985. Конференция на Международната комисия по фонетика и фонология при Международния комитет на славистите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, Х(4), с-ци123–124.
В
Тилков, Д. & Мишева, А. авт-ри, 1978. Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), с-ци3–10.
Б
Мишева, А. авт, 1982. Библиография на трудовете на д-р Димитър Стоев Тилков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(1–2), с-ци189–195.
Мишева, А. & Григорова, Е. авт-ри, 1989. Библиография на научните трудове на Руска Симеонова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(3), с-ци110–111.
А
Мишева, А. авт, 1982. Акцентно-ритмичните единици в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), с-ци3–10.
Subscribe to Синдикирай