Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Author is Минчева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Й
Минчева, А. авт, 1987. Йосип Хам. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11, с-ци129–130.
К
Минчева, А. авт, 1995. Калки в старобългарски език. В П. Динеков, ред Кирило-Методиевска енциклопедия. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 209–212.
М
Минчева, А. авт, 1991. Местен падеж (Локатив). В И. Дуриданов, ред Граматика на старобългарския език. Фонетика, морфология, синтаксис. София: БАН, с-ци 463–465.
Н
Минчева, А. авт, 1985. Никодимово евангелие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), с-ци30–44.
С
Минчева, А. авт, 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), с-ци136–144.
Subscribe to Синдикирай