Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Марти  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Sels, L. авт, 2006. Lexical diversification versus terminological standardization. John the Exarch's Bogoslovie and Šestodnev and parallel 14th-century South Slavonic translations. В Л. Тасева и съавт., ред-ри Многократните преводи в Южнославянското средновековие. София: Горекс Прес, с-ци 301–308.
М
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Ф
Марти, Р. авт, 1984. Формы аориста в древнеболгарском языке. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), с-ци6–21.
Subscribe to Синдикирай