Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Марева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Марева, А. авт, 1993. Библиография на трудовете на Андрей Тошев Данчев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(2), с-ци88–95.
С
Дончева-Марева, Л. авт, 1978. Съгласуването на учтивото Вие със сказуемото в българския и руския език от квантитативно гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци70–75.
Subscribe to Синдикирай