Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Манчев  [Clear All Filters]
Статия в списание
Манчев, К. авт, 1976. Принципи на типологичното изследване на езика (Principes de l’étude typologique du langage). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци40–57.
Манчев, А. авт, 2003. Роля и място на илюстрациите в учебника. Българска реч, 9(1), с-ци12–14.
Стефанова, Л. & Манчев, Й. авт-ри, 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци62–72.
Subscribe to Синдикирай