Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Манчев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
П
Манчев, К. авт, 1976. Принципи на типологичното изследване на езика (Principes de l’étude typologique du langage). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци40–57.
С
Стефанова, Л. & Манчев, Й. авт-ри, 1978. Симултанният превод – психокатализатор на потенциалната интерференция между родния и чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци62–72.
Subscribe to Синдикирай