Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Манчев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Манчев, Б. авт, 2003. Невъобразимото. Опити по философия на образа, София: Нов български университет.
Манчев, К. авт, 1976. Принципи на типологичното изследване на езика (Principes de l’étude typologique du langage). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), с-ци40–57.
Манчев, А. авт, 2003. Роля и място на илюстрациите в учебника. Българска реч, 9(1), с-ци12–14.
Subscribe to Синдикирай