Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Мангачева  [Clear All Filters]
Статия в списание
Мангачева, Д. авт, 2009. Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(3), с-ци157–158.
Subscribe to Синдикирай