Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Линдстет  [Clear All Filters]
Статия в списание
Линдстет, Й. авт, 1978. Наблюдения върху някои отглаголни съществителни в българския и финския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(4), с-ци36–40.
Subscribe to Синдикирай