Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Лилов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Лилов, М. авт, 1980. За синтактичната специфика на някои конструкции, изразяващи темпоралност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), с-ци43–45.
Subscribe to Синдикирай