Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 11 резултата:
Избор: Author is Легурска  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Л
Легурска, П. & Сираков, А. авт-ри, 1984. Образна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци5–13.
Легурска, П. & Златанов, И. авт-ри, 1985. Номинативна метафора (върху материал от славянските езици). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци12–26.
Легурска, П. & Китанова, М. авт-ри, 2008. Тематичен речник на народния календар, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Легурска, П. авт, 1985. Някои типове редовна метонимия при названията на предмети (върху материал от руския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), с-ци5–9.
Легурска, П. авт, 1993. Семантични процеси с редовна проява в рамките на предметната лексика в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), с-ци18–24.
Subscribe to Синдикирай