Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Лазарова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Лазарова, Т. авт, 1986. Кирилометодиевски четения (София, 1986 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(6), с-ци98–100.
Лазарова, А. авт, 1978. Конференция, посветена на учебника по чужд език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци87–88.
Н
Николова, М. & Лазарова, Р. авт-ри, 1992. Някои аспекти в лексикалната реализация на прилагателните имена голям/малък в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци5–10.
Subscribe to Синдикирай