Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Кръстева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кръстева, Ю. авт, 1997. Времето на жените. В П. Дамянова и съавт., ред-ри Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, с-ци 16-40.
Кръстева, В. авт, 1999. Към употребата на турските думи. Българска реч, 5(2–3), с-ци45–49.
Кръстева-Ккожухарова, Л. авт, 1979. Интерференцията и транспозицията в обучението по лексика на руската научна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(4), с-ци18–34.
Subscribe to Синдикирай