Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Крумова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Н
Крумова, Л. авт, 1979. Някои типове обособяване в народно-разговорния език (върху материал от българския език в съпоставка с полския). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци34–39.
У
Крумова, Й. авт, 1989. Усвояване на произношението на френските плавни съгласни от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци5–11.
Subscribe to Синдикирай