Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Кочев  [Clear All Filters]
Статия в списание
Кочев, Н.Цв. авт, 1981. Гръцки и турски думи в Софрониевия превод на Езоповите басни. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци63–68.
Кочев, И. авт, 1980. Основното диалектно деление на българския език. Български език, (4), с-ци295 – 304.
Кочев, Н. авт, 1992. Проблеми на българската и балканската култура през ХІІІ–ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), с-ци73–92.
Бъчваров, М. & Кочев, Н. авт-ри, 1992. Философската култура в България и Симеоновият сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(2), с-ци108–122.
Subscribe to Синдикирай