Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Котова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Котова, Н. & Янакиев, М. авт-ри, 1978. Глотометрията експлицира основите на съпоставителната лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), с-ци3–15.
Котова, Н. & Янакиев, М. авт-ри, 1991. По статията на Cв. Иванчев Особен поглед върху чешкия и българския консонантизъм. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци11–12.
Subscribe to Синдикирай