Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Костова-Добрева  [Clear All Filters]
1978
Костова-Добрева, Х. авт, 1978. Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци41–46.
1992
Ницше, Ф. авт, 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Синдикирай