Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 34 резултата:
Избор: Author is Костова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Костова, К. авт, 1985. Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), с-ци79–90.
Съдържа : Речник на характерната лексика ; Родословно дърво на дядо Драгньо.
Костова, К. авт, 1995. Наименованието оёрканёая в Светославовия изборник от 1073 година. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(4), с-ци71–74.
Костова, К. авт, 1991. Митологически образи и демитологизация на образите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(4), с-ци92–103.
Костова, Н. авт, 2004. Глаголи за начин на движение. Българска реч, 10(1), с-ци17–22.
Костова, К. авт, 1998. За някои особености в правописа и езика на Октоих № 554 от НБКМ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(2), с-ци129–134.
Костова, Г. авт, 2005. За дрехите на една идеология. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 329-337.
Костова, К. авт, 1993. Екатерина Дограмаджиева на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, с-ци127–130.
Костова-Добрева, Х. авт, 1978. Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци41–46.
Костова-Добрева, Х. авт, 1983. За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци27–32.
Костова-Панайотова, М. авт, 2006. Черти към балканския образ на чужденеца. Участта Вавилон (Върху три творби от Гърция, Сърбия, Македония от края на XX век). В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 88-95.
Ц
Цибранска-Костова, М. авт, 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), с-ци25–52.
Цибранска-Костова, М. авт, 2004. Катарският требник и богомилската книжнина. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(1), с-ци42–67.

Страници

Subscribe to Синдикирай