Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Коритковска  [Clear All Filters]
Статия в списание
Коритковска, М. авт, 1979. Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), с-ци4–11.
Коритковска, М. авт, 1990. Аргументи от типа experiencer и проблеми на съпоставителния синтактичен анализ на българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), с-ци5–13.
Subscribe to Синдикирай