Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Ковальов  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ковальов, Г.Ф. & Влахов, С. авт-ри, 1986. Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), с-ци123–125.
Subscribe to Синдикирай