Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 9 резултата:
Избор: Author is Кирова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
К
Кирова, Т. авт, 2003. За граматичната метафора при субститутите. Българска реч, 9(3), с-ци20–23.
Кирова, Л. авт, 2005. Чатът – реланост, сътворяваща се от текст. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 454-465.
Кирова, Л. авт, 1999. Някои психолингвистични характеристики на механизма на грешките при семантизация на руски думи от българи. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), с-ци57–125.
Кирова, М. авт, 2005. Как се появява „родът“ или Gender като библейски ф/акт. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Универитетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 18-29.
Кирова, Т. авт, 1985. Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци34–40.
Кирова, Т. авт, 1986. Основни функции на руските и българските отрицателни местоимения от стилистично-прагматично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), с-ци14–22.
Кирова, Е. авт, 1975. История на библиотеките, София: Наука и изкуство.
Subscribe to Синдикирай