Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Калюта  [Clear All Filters]
Статия в списание
Калюта, А.М. авт, 1979. Към характеристиката на асоциативните полета на думите с общи компоненти на значението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), с-ци4–7.
Калюта, А.М. авт, 1976. Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), с-ци17–20.
Subscribe to Синдикирай