Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Илиев  [Clear All Filters]
Глава от книга
Илиев, Д. авт, 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. В В. Герджикова, ред Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 127-135.
Статия в списание
Илиев, В.М. авт, 2010. Ломешки говор в разкази и приказки. Българска реч, 16(3), с-ци54 – 59.
Subscribe to Синдикирай