Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 4 резултата:
Избор: Author is Златева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Р
Златева, П. авт, 1980. Работна школа по математическа и приложна лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), с80.
Т
Златева, П. авт, 1997. Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), с-ци18–46.
Ф
Златева, П. авт, 1981. Функционални еквиваленти на английското it в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци39–47.
Subscribe to Синдикирай