Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Добрева  [Clear All Filters]
Книга
Ницше, Ф. авт, 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Статия в списание
Добрева, Д. авт, 1984. За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци24–28.
Костова-Добрева, Х. авт, 1983. За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци27–32.
Костова-Добрева, Х. авт, 1978. Към въпроса за синтактичната функция на съчетанията с функционални глаголи в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), с-ци41–46.
Subscribe to Синдикирай