Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Добрева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
З
Добрева, Д. авт, 1984. За две терминологични заемки от английски произход в българската животновъдна лексика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), с-ци24–28.
Костова-Добрева, Х. авт, 1983. За статуса на сказуемното определение в структурната йерархия на изречението (върху материал от немския и българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(6), с-ци27–32.
Н
Ницше, Ф. авт, 1992. Несвоевременни размишления, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Subscribe to Синдикирай