Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Дмитриева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Газидова, Р.Ф. & Дмитриева, Н.С. авт-ри, 1985. Вторичная номинация лица путем метафоризации зоонима (на материале русского и болгарского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(4), с-ци27–35.
Subscribe to Синдикирай