Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Димова  [Clear All Filters]
Книга
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език
Димова, Т. авт, 2010. Марма, Мариам, София: Ciela.
Димова, А. авт, 2000. Увод в теорията на превода, Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“.
Статия в списание
Димова, А. авт, 1983. Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци35–43.
Алексиева, Б. & Димова, Е. авт-ри, 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), с-ци95–96.
Димова, Е. авт, 1978. Теоретична конференция Преводът в служба на науката и техническия прогрес. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), с-ци83–84.
Subscribe to Синдикирай