Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 13 резултата:
Избор: Author is Даскалова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Фабиан, Б. авт, 2001. Ученият като читател. В А. Гергова & Даскалова, К., ред-ри История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 300–322.
Н
Даскалова, Д. авт, 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци13–19.
Б
Даскалова, А. авт, 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци95–100.
Subscribe to Синдикирай