Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 10 резултата:
Избор: Author is Даскалова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Д
Даскалова, А. & Велчева, Б. авт-ри, 1982. Из историята на българската роднинска терминология. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), с-ци58–68.
Даскалова, А. авт, 1995. Една старинна българска дума. Българска реч, 1(4), с-ци18–19.
За думата растегъ / растѧгъ
Даскалова, К. & Пенелов, И. ред-ри, 2012. Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината ù, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Даскалова, А. авт, 2002. Боряна Велчева на седемдесет години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26, с-ци95–100.
Даскалова, К. авт, 2004. Грамотност. В А. Гергова, ред Българска книга. Енциклопедия. София-Москва: Пенсофт, с-ци 130–132.
Даскалова, Д. авт, 1991. Наблюдение върху възприемането на акцентуваността в българския и в руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(6), с-ци13–19.
Даскалова, А. & Райкова, М. авт-ри, 2001. Към историята на някои названия на части от човешкото тяло. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 25(2), с-ци69–79.
Subscribe to Синдикирай