Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 12 резултата:
Избор: Author is Григорова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Григорова, П. авт, 1989. Семинар по социология в София (Секция Социолинг- вистика). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(2), с-ци122–123.
Григорова, Е. авт, 1984. Спектрален анализ на немските дифтонги и на техните съответствия в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(3), с-ци19–32.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.
Григорова, Е. авт, 1988. Перцептивно изследване на немските дифтонги [ае], [ао], [əø] и на техните български съответствия [ай], [ао], [ой]. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(1), с-ци5–17.
Григорова, М. авт, 1996. За някои правни термини. Българска реч, 2(1), с-ци15–17.
За закон, законов и законен.
Григорова, Е., Евтимова, Л. & Джелепов, В. авт-ри, 1994. Някои паракинесически аспекти на комуникативните актове. Научни трудове на ВТУ “Ангел Кънчев”, т.XXXV, серия 9,, 35, с-ци139–145.
Григорова, Е. авт, 1991. Съпоставително изследване на Fо-контури в немския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(5), с-ци5–19.
Subscribe to Синдикирай