Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Гочев  [Clear All Filters]
Глава от книга
Христова-Шомова, И. авт, 2000. Богословският термин ὑπόστασις и неговите преводи. В В. Герджикова, Гочев, Н., & Сиракова, Й., ред-ри ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ, или Античност и хуманитаристика. София: Сонм, с-ци 282–292.
Статия в списание
Гочев, Г. авт, 1981. Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци48–57.
Subscribe to Синдикирай