Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 1 резултата:
Избор: Author is Гочев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гочев, Г. авт, 1981. Някои наблюдения върху синтагматичната характеристика на антонимите в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), с-ци48–57.
Subscribe to Синдикирай