Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 2 резултата:
Избор: Author is Гинина  [Clear All Filters]
Статия в списание
Гинина, С. авт, 1980. Деиксис и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), с-ци32–37.
Гинина, С. авт, 1980. Анафора, показателно местоимение и определеност на имената в българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), с-ци24–32.
Subscribe to Синдикирай