Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 5 резултата:
Избор: Author is Гешев  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Г
Гешев, В. авт, 2007. Ранноновобългарската падежна система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(1), с-ци40–64.
Гешев, В. авт, 1993. Промените в една частна синтактична система в славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 18(5), с-ци16–20.
Гешев, В. авт, 2003. Да хвърлех по отсрещния прозорец. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), с-ци36–46.
Subscribe to Синдикирай