Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 40 резултата:
Избор: Author is Георгиев  [Clear All Filters]
Книга
Георгиев, В.И. и съавт. ред-ри, 1971. Български етимологичен речник, София: БАН.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 2006. Български тълковен речник 4th изд Д. Попов, ред, София: Наука и изкуство.
Андрейчин, Л. и съавт. авт-ри, 1993. Български тълковен речник, София: БАН.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Георгиев, В.И. авт, 1932. Индоевропейските гутурали, София: Софийски университет.
Георгиев, В.И. авт, 1941. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
Георгиев, В.И. авт, 1945. Предгръцко езикознание, София: Софийски университет.
Георгиев, Г. авт, 1983. София и софиянци, 1878–1944, София: Наука и изкуство.
Глава от книга
Заимов, Й. авт, 1960. Къде е писано Добрейшовото евангелие. В В. И. Георгиев, ред Езиковедско-етнографски изследвания в памет на академик Стоян Романски. София: БАН, с-ци 415–419.
Исса, К. авт, 2005. От аргото на зидаря до професиолекта на архитектите. В К. Цанков и съавт., ред-ри Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев По случай неговата 70-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с-ци 261 – 267.
Георгиев, Т. авт, 2005. Светът в една дума, или есе за цървула. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 291-302.
Георгиев, Т. авт, 2006. Сюрреалистичният език – риторика на и срещу тоталитаризма. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 267-280.
Статия в списание
Георгиев, Е. авт, 1978. Возникновение оригинальной староболгарской агиографии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2(4), с-ци3–23.
Георгиев, Е. авт, 1982. Возникновение Преславской литературной школы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(1), с-ци16–28.
Селимски, Л. и съавт. авт-ри, 1984. Девети международен конгрес на славистите, Киев, 6–14 септември 1983 г. Секция „Езикознание“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(4), с-ци101–124.
Георгиев, Н. авт, 2004. Език мой.. и не мой. Българска реч, 10(1), с-ци5–9.

Страници

Subscribe to Синдикирай