Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 27 резултата:
Избор: Author is Георгиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
М
Марку, Х.Георг авт, 2005. Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), с-ци5–13.
Г
Георгиева-Тенева, О. авт, 2002. Литература и исторически мит, София: Гражданско сдружение „Критика“.
Георгиева-Куюмджиева, С. авт, 1983. За българската музика през ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), с-ци14–38.
Георгиева, С. авт, 2011. За характера на фразеологичните неологизми в българския език. В С. Калдиева-Захариева и съавт., ред-ри Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", с-ци 155–162.
Георгиева, И. авт, 2007. Видове човешка дейност, съотнесени с отрязъците на денонощието в българския и руския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), с-ци32–41.
Георгиева, И. авт, 2008. Формиране на денотативни класове в състава на семантичното поле „Време на денонощието“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), с-ци18–26.
Георгиева, В. авт, 2009. Полисемия в българската и английската военноморска терминология. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), с-ци21–35.
Георгиева, М. & Йорданова, Й. авт-ри, 1990. Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), с-ци116–117.
Георгиева, Е. авт, 1982. За работата на Комисията за лингвистична терминология на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(3), с-ци82–85.
Георгиева, Б. авт, 2004. Култура на езика. Българска реч, 10(3), с-ци11–16.

Страници

Subscribe to Синдикирай