Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 3 резултата:
Избор: Author is Вечерка  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Вечерка, Р. & Чейко, М. авт-ри, 1985. Арнощ Лампрехт (1919– 1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(6), с-ци50–52.
Вечерка, Р. авт, 1985. Волюнтативная модальность в древнеболгарском. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(2), с-ци29–40.
Subscribe to Синдикирай