Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Валтер  [Clear All Filters]
Глава от книга
Бенямин, В. авт, 2000. Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. В Озарения. София: КХ - Критика и хуманизъм, с-ци 127 – 160.
Превод от немски.
Статия в списание
Валтер, Х. авт, 2002. В памет на Веселин Вапорджиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), с-ци146–148.
Валтер, Х. авт, 2007. По повод на едни писма без отговор. Българска реч, 13(1), с-ци30–38.
Валтер, Х. авт, 1980. Проблеми при превода на означенията на реалиите от българска художествена проза на немски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), с-ци36–41.
Subscribe to Синдикирай