Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Ботева  [Clear All Filters]
Статия в списание
Ботева, С. авт, 1992. За характера на категорията залог във френския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(2), с-ци18–24.
Ботева, С. авт, 1984. Международен симпозиум по съпоставително езико- знание във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), с-ци119–120.
Ботева, С. авт, 1986. Наблюдения върху някои значения на българското бъдеще време и функционално-преводните им еквиваленти във френския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(4), с-ци22–32.
Ботева, С. авт, 1985. Някои наблюдения върху българските функционално-преводни еквиваленти на френското хипотетично бъдеще време (conditionnel). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), с-ци16–23.
Ботева, С. авт, 1989. Отново за употребата на условните форми в съвременния френски и български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(5), с-ци97–101.
Ботева, С. авт, 2007. Предлози, обозначаващи топологични релации във френския и в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), с-ци11–23.
Subscribe to Синдикирай