Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Балкански  [Clear All Filters]
Статия в списание
Балкански, Т. авт, 1985. Монголски езикови следи в родопската топонимия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), с-ци41–44.
Балкански, Т. & Хашходжов, Е. авт-ри, 1986. Опит за изучаване на първобългарските следи в българския и карачаево-балкарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци5–14.
Балкански, Т. авт, 2006. Призрачната еклезиономия в Средните Родопи. Българска реч, 12(2–3), с-ци118–120.
Subscribe to Синдикирай