Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6 резултата:
Избор: Author is Атанасов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Атанасов, А. авт, 2006. Безличните предикати „има”, „няма” в съвременния български език. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 405-411.
Атанасов, В. и съавт. авт-ри, 2013. Европеистика и европейски ценностни нагласи, София: Дамян Яков.
Атанасов, А. авт, 2005. Залогова характеристика на безличните предикати в СБЕ. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с-ци 585-594.
Subscribe to Синдикирай