Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 7 резултата:
Избор: Author is Андреева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Андреева, М. авт, 1983. Антонимията при фразеологичните единици в българския и словашкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), с-ци20–25.
В
Андреева, Р. авт, 1991. Влияние на фрикативните съгласни върху сандхиалната елизия на маркера за минало време в английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), с-ци9–14.
С
Андреева, Р. авт, 1989. Сандхиална елизия в английския език и перцепцията на миналото време от българи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), с-ци12–17.
Андреева, Л. авт, 2007. Социално познание и междуличностно взаимодействие, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Андреева, Я. авт, 2006. Срещата с другия в пътеписната литература на Фернанду Намора и самоопределянето на автобиографичния субект. В В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., ред-ри Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 237-247.
Т
Библиогр. с. 352-360 ; Азб. показалец
Subscribe to Синдикирай