Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2013
Парижкова, Л. авт, 2013. Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето. В Р. Илиев Василева, Станчева, С. Свиле, & Янкова, И. Васил, ред-ри Дигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София. София: За буквите – О писменехь, с-ци 109–117.
Алексова, К. & Трендафилова, А. авт-ри, 2013. Изяви на дивергенцията като акомодационна стратегия в медийната комуникация. Паисиеви четения 2013. Научни трудове. Езикознание, 51(1.А.), с-ци345-356.
Парижкова, Л. авт, 2013. Инициативи на банки, на търговски центрове за стимулиране на четенето в България. В: . . София: За буквите – О писменехь. В М. Нанкова, ред Добри практики за читателска компетентност при деца и ученици. София: За буквите – О писменехь, с-ци 223-226.
Ермолай, Чмонах ред, 2013. Каталог рукописей, печатных книг и архивных материалов русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, Святая Гора Афон: Издание Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне. Available at: http://www.afonit.info/images/FailyKnigi/Tom7.pdf [Отворен на 18.05.2014AD].
Атанасова, Д. авт, 2013. Кирило-методиевското наследство в епохата на Чешкия барок. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци101–108.
Велкова, Й. & Джонова, М. авт-ри, 2013. Колко сме учтиви?. Българска реч, 19(3), с-ци32 – 41.
Трендафилова, А. авт, 2013. Комуникативната акомодация: събития, реакция на събития или комплекс от фактори. В Д. Камбуров & Стоянова, Ю., ред-ри „Събитие и безсмъртие“ (литература, език, философия, наука). Сборник доклади от Международна научна конференция. ФСлФ, СУ „Св. Климент Охридски“ (13 – 14. V. 2011 г.). София: Софийски университет.
Бурова, А. авт, 2013. Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Янева, М. авт, 2013. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. В Е. Стоянова, ред Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. София: НИМ.

Страници

Subscribe to Синдикирай