Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Я
Николаева, Т. & Успенский, Б. авт-ри, 1966. Языкознание и паралингвистика. В Лингвистические исследования по общей и славянской типологии. Москва: Наука, с-ци 63 – 74.
Иванчев, С. авт, 1990. Ян Петър (1931–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), с-ци115–116.
Босилков, К. авт, 1981. Яркое проявление болгаристики в чехословацкой столице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), с-ци118–120.
Кучера, К. & Бъчваров, Я. авт-ри, 1986. Ярослав Порак. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(1), с-ци127–128.

Страници

Subscribe to Синдикирай