Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2013
Радева, В. авт, 2013. Достойно присъствие в езиковедската наука. Българска реч, 19(1), с-ци5–8.
Крысько, В. авт, 2013. Древнеславянский канон первоучителю Кириллу: песнь седьмая. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 37(1), с-ци30–88.
Парижкова, Л. авт, 2013. Държавна политика за стимулиране на четенето в България. В Книгата – нашето по-смислено настояще : Сборник с доклади от форума "Дни на книгата и авторското право в УниБИТ. София: За буквите – О писменехь, с-ци 51–66.
Атанасов, В. и съавт. авт-ри, 2013. Европеистика и европейски ценностни нагласи, София: Дамян Яков.
Димитрова, С. авт, 2013. Езиковата програма на Чешкото възраждане – между емоциите и познанието. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski".Faculty of Slavic Studies, 98.
Бояджиев, Т. авт, 2013. Езиковедското наследство на проф. Любомир Милетич. Любомир Милетич. Българска реч, 19(2), с-ци5–14.
Абаджиева, М. авт, 2013. Езикът на павликянската книжнина от XVIII в. Български език, 40. Приложение, с-ци262 – 273.
Сталянова, Н. авт, 2013. Езикът на съвременния протест. Българска реч, 19(3), с-ци69 – 74.
Трендафилова, А. авт, 2013. За някои аспекти на фактора статус в речевата акомодация. Алманах „Българска украинистика“, 3, с-ци87 – 103. Available at: http://www.bgukrainistika.com/widgets/Filemanager/uploads/anon/Almanah_3.pdf [Отворен на 20.10.2014AD].
Попов, К. авт, 2013. За поетиката на вечното в нашата поезия. Българска реч, 19(3), с-ци86 – 89.
Пашов, П. авт, 2013. Закономерности и тенденции. Българска реч, 19(3), с-ци8 – 10.

Страници

Subscribe to Синдикирай