Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Експорт на 6258 резултата:
Избор: Filter is   [Clear All Filters]
2014
Велчева, Б. авт, 2014. Една ценна българска книга. Българска реч, 20(1), с-ци87-89.
Миткова, А. авт, 2014. Езикова вежливост и политическа коректност. Българска реч, 20(3), с-ци17 – 26.
Илиев, Д. авт, 2014. Еманципираният дскурс. Два прагматически модела на отношение към словото в ранната гръцка култура. В В. Герджикова, ред Studia Classica Serdicensia. Литература, култура, действителност. Сборник с докладиот юбилейната конференция в чест на 70-годишнината на проф. Богдан Богданов, 6 ноември 2010 г., София. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", с-ци 127-135.
Стефанов, В. авт, 2014. За почитанието към книгите. Българска реч, 20(1), с-ци7-8.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Стоянов, Р. авт, 2014. Каталански, каталонски, каталунски . Българска реч, 20(2), с-ци85-87.
Парижкова, Л. авт, 2014. Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии. В Четенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции. София: За буквите – О писменехь, с-ци 123–128.
Митринов, Г. авт, 2014. Къде се намира Западна Тракия?. Българска реч, 20(2), с-ци54-59.
Хаджиева, Е. и съавт. авт-ри, 2014. Лесното в трудния български език, София: Гутенберг.

Страници

Subscribe to Синдикирай